ประกาศโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ  ปีการศึกษา 2561   


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4