มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานประเมินตนเอง SAR สถานศึกษา

   -  แบบฟอร์มSAR61 ของสถานศึกษา

   -  ปก แบบที่ 1

   -  ปก แบบที่ 2

   -  ส่วนหน้าบทสรุปผู้บริหาร