ประชาสัมพันธ์ จากงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- ขอความร่วมมือ ครูผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เรื่องการใช้สื่อ DLIT เพื่อรองรับตัวชี้วัด นโยบาย สพม.28 ด้าน การใช้งาน สื่อ DLIT ของครูผู้สอน โดยสามารถเลือกใช้ใด้ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา เช่น สื่อวีดีโอ แผนการจัดการเรียนรู้ หรือ สื่อ CAI โดยการนำไปบรรจุลงในแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ชนิด ขอบพระคุณเป็นอย่างสุงครับ

โหลดไฟล์ PDF