นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 2096 คน
บุคลากรทั้งหมด
จำนวน 131 คน
คะแนนติดลบ > 40
จำนวน 10 คน
ติดลบ 1-40
จำนวน 241 คน
รายละเอียดกิจกรรมหน้าเสาธง

เข้าแถว จำนวน 0 คนnan%

สาย จำนวน 0 คนnan%

ลา จำนวน 0 คนnan%

ขาด จำนวน 0 คนnan%

รายละเอียด ปพ.5

ขาด จำนวน 0 คนnan%

ลา จำนวน 0 คนnan%

หนี จำนวน 0 คนnan%

ขอเวลาเรียน จำนวน 0 คนnan%