โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ "โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว" ได้เปิดทำการสอน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยมีคณะกรรมการก่อตั้งโรงเรียนประกอบด้วย

คณะกรรมการก่อตั้ง

 • พระครูวุฒิศักดิ์ สมณกิจ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกรรมการ
 • นายเผชิญ จันทรุเบกษา นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธาน
 • หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกคน กรรมการ
 • สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
 • นายปั่น ครองยุติ ศึกษาธิการอำเภอ กรรมการและเลขานุการ
 • นายวิสุทธิ์ บุญวิทย์ ผู้ช่วยศึกาาธิการอำเภอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการได้รวบรวมเงินบริจาค จากคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโดยเสียสละเงินคนละ 600 บาท เป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 12 ห้องเรียน (ขนาด 11x54 เมตร) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 โดยนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้วาง ศิลาฤกษ์ (จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดโรงเรียน)

เมื่อสร้างอาคารเาร็จเรียบร้อย ฯลฯ มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการรับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2503 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2503 มีนายจำกัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน

เปิดสอนครั้งแรก

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมือ่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น ครูกรมสามัญศึกษา ช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายเชวง จักรไชย ครูโรงเรียนบ้านแหล่งหนู

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธศรีโลกนาถศาสดา

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น

รักษาการครูใหญ่

07 พ.ค. 2500 - 14 ก.ค. 2500

นายเชวง จักรไชย

รักษาการครูใหญ่

15 ก.ค. 2500 - 13 เม.ย. 2502

นายประทีป วรภัย

ครูใหญ่

14 เม.ย. 2502 - 01 ธ.ค. 2506

นายเชวง จักรไชย

อาจารย์ใหญ่

02 ธ.ค. 2506 - 29 พ.ย. 2522

นายวินัย เสาหิน

อาจารย์ใหญ่

01 มี.ค 2523 - 03 ก.ย. 2526

นายปิยะ โสนะชัย

ผู้อำนวยการ

04 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2529

นายสมพงษ์ สมภักดี

ผู้อำนวยการ

01 ต.ค. 2529 - 21 พ.ย. 2531

ว่าที่ ร.ต. สุนัย เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการ

21 พ.ย. 2531 - 07 ม.ค. 2537

นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์

ผู้อำนวยการ

07 ม.ค. - 03 มี.ค. 2539

นายศาสตราวุธ บุ้งทอง

ผู้อำนวยการ

04 มี.ค. 2539 - 16 ธ.ค. 2545

นายนิวิสน์ สืบศรี

ผู้อำนวยการ

19 ธ.ค. 2545 - 09 ต.ค. 2550

นายชวดล เพ็ญชรี

ผู้อำนวยการ

09 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2554

ดร.มานิต เขียวศรี

ผู้อำนวยการ

02 พ.ย. 2554 - 10 พ.ย. 2557

นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย

ผู้อำนวยการ

11 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2558

ดร.ไตรสรณ์ สุวพงษ์

ผู้อำนวยการ

05 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2560

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการ

16 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 • นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
 • Chartchai Singhapromsan
 • มือถือ 082-4269941
 • E-mail : singhapromsan@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.มหาสารคาม
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
ม.3 โรงเรียนสีคิ้ว"สวสั ด์ิผดุงวิทยา"จ.นครราชสีมา

ประวัติการรับราชการ
อาจารย์ 1 โรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม จ.เชียงราย
อาจารย์ 2 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จ.ยโสธร
อาจารย์ 3 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จ.ยโสธร
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จ.ยโสธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคแหลม จ.ยโสธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก จ.ยโสธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จ.ยโสธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร
ผู้อนวยการโรงเรียนคเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร


โครงสร้างการบริหาร

งานประกันคุณภาพ

ข้อมูลทั่วไป

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

คติธรรม

ปรัชญา

สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เว็บไซต์

หน่วยงานต้นสังกัด

สถานที่ตั้ง

พระศรีโลกนาถศาสดา

อตฺตนา โจทยตฺ ตานํ (จงเตือนตนด้วยตนเอง)

มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน

สีฟ้า - สีแดง

ค.ช.

045-791035

045-791297

www.chanupatham.ac.th

สำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร

เลขที่ 564 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

แผนผังโรงเรียน

 • 1. อาคารเรียน 1
 • 2. อาคารเรียน 2
 • 3. อาคารเรียน 3
 • 4. อาคารเรียน 4
 • 5. โรงอาหาร 2
 • 6. โรงฝึกงาน
 • 7. โรงอาหาร 1
 • 8. ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 • 9. อุทยานการเรียนรู้ หลวงปู่ประสาร สุมโน
 • 10. สนามบาสเก็ตบอล
 • 11. สนามวอลเลย์บอล
 • 12. พระพุทธรูป
 • 13. เสาธงชาติ
 • 14. ห้องน้ำนักเรียน
 • 15. สวนหย่อม
 • 16. ห้องประชาสัมพันธ์
 • 17. ห้องพักครูภาษาอาเซียน
 • 18. ที่จอดรถโรงเรียน
 • 19. ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • 20. ร้านค้าสวัสดิการ

ติดต่อ

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ตำบลลุมพุก ติดถนนแจ้งสนิท อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีเนื้อที่ 2 แปลง ด้านทิศเหนือแปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 6 ไร่า 1 งาน 4 ตารางวา ที่ดินแปลงที่ 2 อยู่ตรงข้ามแปลงที่ 1 คือด้านทิศใต้ของถนนแจ้งสนิท มีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา ซึ่งโรงเรียนลุมพุก (วิทยารัตน์) ยกให้เมื่อ พ.ศ.2500

ที่ตั้ง:

เลขที่ 564 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

หมายเลขโทรศัพท์:

045-791035

หมายเลขโทรสาร:

045-791297