นายศุภวิทย์ จันทร์หอม

กล่าวอำลา และ E-Book

ประวัติ

นายศุภวิทย์ จันทร์หอม

ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
เกิดเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ที่บ้านสำโรง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

  • วัน/เดือน/ปีเกิด : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔
  • อายุ : ๖๐ ปี
  • คู่สมรส : นางรัตนา จันทร์หอม
  • บุตรธิดา : ๓ คน

ประวัติการศึกษา

ประถม มัธยม

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔)
- ร.ร.บ้านสำโรง ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ประถมศึกษาตอนปลาย(ป. ๗)
- ร.ร.คำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓)
- ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัม อ.คำเขื่อนแก้ว

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ. ๕)
- ร.ร.ยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร

ปริญญา

ปริญญาตรี
- วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๒๗

ปริญญาโท
- การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๓๗

การรับราชการ

รับราชการ

รับราชการ เมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗
ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครู
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
รวมอายุราชการ 37 ปี

รูปภาพ

ความภาคภูมิใจ

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลเกียรติยศ (โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ) จ.ยโสธร

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดง (ภปร.)

หัวหน้ากลุ่มสาระ

เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้างานวัดผล

เป็นหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

รักษาการรองผู้อำนวยการ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานวิชาการ

และในปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิชาการ