ข้อมูลโรงเรียน ค.ช.

ที่อยู่
- เลขที่ 546 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท บ้านลุมพุก หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110

การก่อตั้งโรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว
- โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500 ณ บ้านลุมพุก หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย
          1. พระครูวุฒิศักดิ์สมกิจ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกรรมการ
          2. นายเผชิญ จันทรุเบกษา นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธานกรรมการ
          3. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกสังกัด กรรมการ
          4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกท่าน กรรมการ
          5. นายเหงี่ยงจือ แซ่เอ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ / คหบดี กรรมการ
          6. นายเหมือย มนต์ขลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ / คหบดี กรรมการ
          7. นายบุญน้อม ณ จัมปาสัก สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
          8. นายปั่น ครองยุติ ศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
          9. นายวิสุทธิ์ บุญวิทย์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

- ปี พ.ศ.2499 คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียน ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธา และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ได้ร่วมกันวางแผนงานการต่อตั้งโรงเรียน ในการจัดหาสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน แรงงาน งบประมาณ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

- การก่อสร้างครั้งนี้ได้ให้ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายเพิ่ม พุทธวัน , นายบน ปกป้อง , นายวัน เครือชาลี , นายพันธ์ ศรีสร้อย และนักการภารโรง (นายฮุย กุลวงศ์) จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว มาดำเนินการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2500 เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้จัดทำพิธี วางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของสถาบันการศึกษาแห่งนี้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500

พระพุทธรูป : พระศรีโลกนาถศาสดา
คติธรรม : อตฺตนา โจทยตฺ ตานํ (จงเตือนตนด้วยตนเอง)
ปรัชญา : มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน
คำขวัญ : ประพฤติดี มีความจริงใจ ใฝ่หาความรู้
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสะเดา
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า - แดง
อักษรย่อ : ค.ช.
โทรศัพท์ : 0-4579-1035
โทรสาร FAX : 0-4579-1297
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เว็บไซต์ website : http://www.chanupatham.ac.th

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2. ซื่อสัตย์สุจริต
     3. มีวินัย                      4. ใฝ่เรียนรู้
     5. อยู่อย่างพอเพียง          6. มุ่งมั่นในการทำงาน
     7. รักความเป็นไทย           8. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
          1. โรงเรียนดีใกล้บ้าน
          2. โรงเรียนยอดนิยม
          3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
          4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          5. โรงเรียนวิถีพุทธ
          6. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
          7. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
          8. โครงการโรงเรียนพัฒนาเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ (KM)
          9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน อย.น้อยในโรงเรียน
         10. โครงการธนาคารโรงเรียน
         11. โครงการแผนที่สุขภาพลดพื้นที่เสียเพิ่มพื้นที่ดี
         12. โครงการดูแลผู้สูงอายุ
         13. โครงการชมรมอาสายุวกาชาด

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
           โครงการคุณธรรมนำความรู้โดยใช้โครงงานบูรณาการ

html5 templates
Address

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

Contacts

Email: Chanupatham.ict@gmail.com
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297