Web Hosting Lab

 

 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

แผนงานที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 1,7 ประกอบด้วยโครงการหลักจำนวน 6 โครงการ

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

              ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ประกวดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยคอมพิวเตอร์

2,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

2

งานการแข่งขันกีฬาภายใน

20,000

นายอดิศร  ศรศิลป์

3

งานการแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง

13,000

นางกนกวรรณ ชาญวิรัตน์

4

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา     

-

นายอดิศร  ศรศิลป์

5

พัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์

20,000

นางอังคณา ดลสุข

6

กิจกรรมดนตรี/การแสดงเที่ยงวัน

-

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง

7

เข้าค่ายวงโปงลาง

60,000

นายพงษ์เผด็จ  คำลือ

8

เข้าค่ายวงโยธวาทิต

30,000

นายพงษ์เผด็จ  คำลือ

9

การประกวดร้องเพลง ประกวดวงดนตรี

-

นายพงษ์เผด็จ  คำลือ

10

การมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556

3,000

นางสาวระพีพร  พะยอม

11

รณรงค์วันเอดส์โลก

1,000

นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์

12

การจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้

1,000

นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์

13

การควบคุมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก

1,000

นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์

14

งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำปี

30,000

นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์

15

การบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

-

นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์

16

การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค.)

1,000

นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์

17

ดนตรี กีฬาและศิลปะต้านยาเสพติด

4,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

2.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

              ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

นางศุภพร  บุญพา

2

การอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน

12,000

นางกาญจนา  ทองสมบัติ

3

การอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับนักเรียน

12,000

นางเพียรพักตร์ พรหมศรี

4

ส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภูมิปัญญาไทย

20.000

นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ

นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทร

5

ปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง

3,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

6

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

10,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

7

ส่งเสริมการอ่าน

-

นางอังคณา ดลสุข

8

รณรงค์การประหยัดน้ำประปากระแสไฟฟ้า

3,000

นางวันลี  หมุนอุดม

9

วันไหว้ครู

6,000

สภานักเรียน

10

วันแม่แห่งชาติ

6,000

สภานักเรียน

11

วันพ่อแห่งชาติ

6,000

สภานักเรียน

12

วันเยาวชน

10,000

สภานักเรียน

13

โครงงานคุณธรรม

3,000

นางเพียรพักตร์  พรหมศรี

14

ยิ้มไหว้ทักทายกัน

2,000

นางสุกานดา  อินทะนิล

15

บูชาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

2,000

นางเพียรพักตร์  พรหมศรี

16

ประกาศสัจจะอธิษฐาน

2,000

นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ

17

จริยธรรม 1 นาทีเพื่อชีวิต

500

นางสุกานดา  อินทะนิล

18

กล่าวคำปฏิญาณคุณลักษณะอันพึงประสงค์

500

นางสุกานดา  อินทะนิล

19

สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม

10,000

นางสุกานดา  อินทะนิล

20

กิจกรรม 5 ส.

5,000

นางจิรวรรณ   แนวบุตร

21

สวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์

10,000

นางสุกานดา  อินทะนิล

22

อบรมคุณธรรมนักเรียน

55,900

งานส่งเสริมคุณธรรม

23

สารสนเทศ

-

นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม

24

ธรรมศึกษา

10,000

งานส่งเสริมคุณธรรมฯ

25

ธนาคารโรงเรียน

5,000

นางจิรวรรณ แนวบุตร

26

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการในโรงเรียน

5,000

งานส่งเสริมคุณธรรมฯ

27

ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5,000

นายกำพล พาภักดี

3.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

วิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

18,000

นายวุฒิไกร ไชยช่วย

2

จัดหาสื่อการสอนเครื่องฉายทึบแสง

19,000

นางวรารัตน์   วิฑูรางกูล

3

เตรียมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

10,000

นางหวานใจ พลอยอ่ำศรี

5

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2556

15,000

นางยลดา   ทองภูบาล

6

พัฒนาแหล่งเรียนรู้(งานห้องสมุด)

5,000

น.ส.อุมาพร  บุญทรัพย์

7

เยี่ยมชมสถานประกอบการด้านการประกอบอาชีพ

6,000

นางวาสนา  จันทรเสนา

8

คณิต 180 ไอคิว

9,000

น.ส.อุมาพร  บุญทรัพย์

9

เรารักคณิตศาสตร์

30,000

น.ส.ลำปาง  กุดกุง

10

ประกวดโครงการงานคณิตศาสตร์

4,800

นางนงลักษณ์  จิรเมธาภัทร

11

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้เทคโนโลยีใน          การเรียนรู้

175,000

นางเอื้อมพร  คำแพงและบุคลากรห้องสมุด

12

การปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2556

1,500

นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์

13

โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถคณิตศาสตร์

-

น.ส.ลำปาง  กุดกุง

14

ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-

นางธันยพร  สงเคราะห์

15

ห้องเรียนคุณภาพ

30,000

นายเกรียงกมล  ชาญไชย

16

สำนวนไทยใช้ให้เป็น

-

นางอุทัยวรรณ  จันดี

17

ทดสอบความสามารถทางภาษาไทย

3,000

นางสมพร  เพียรทำ

18

วันสุนทรภู่

5,000

นางสาววิภานุรักษ์  บัวมาศ

19

หมอภาษาพัฒนาเยาวชน

7,000

นางสมพร  เพียรทำ

20

การทดสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ

8,000

นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทร

21

การทดสอบธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32

6,000

นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ

22

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

8,000

นางจิรวรรณ   แนวบุตร

23

การอบรมผู้ตัดสินกีฬา

4,000

นายดำรง  สาธุสัตย์

24

การตรวจสุขภาพ /การตอบปัญหาสุขศึกษา

3,000

นางพิรีภรณ์  กล้าหาญ

25

ส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง

5,000

กลุ่มบริหารวิชาการ

4.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ฯ

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์

37,000

นางสาวกุลนิดา  ศรีคำเวียง

2

 

10,000

นางชญานิศ  เขื่อนควบ

3

ลานศิลป์ –ธรรม

-

นายพิชิต  อุราสาย

4

ค่ายดนตรี

12,000

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง

5

วิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-

นายอุทัย ทองลุม

6

โครงงานบูรณาการ ปีการศึกษา 2556

115,000

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7

ค่ายวิชาการ

40,000

งานวิจัยและส่งเสริมความเป็นเลิศ

8

การทดสอบความสามารถทางวิชาการ

-

นางยลดา  ทองภูบาล

9

ค่ายวิชาการงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

60,000

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10

กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา

-

นายบุญสิทธิ์ จันทร์หอม

11

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

-

นางกนกวรรณ ชาญวิรัตน์

12

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

50,000

นางสาววงเดือน  แสวงผล

13

กิจกรรม สคบ.อย.น้อย

3,000

นางสาวเบญจพร ต้นพรหม

14

กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก

7,000

นางสมพร เพียรทำ

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

การทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์

-

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2

งานจัดซื้อวัสดุสอบวิทยาศาสตร์

18,000

นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล

3

งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

130,000

นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล

4

ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

25,000

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

5

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

9,000

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

6

เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

30,000

นางรินี  โนภาศ

7

ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4

40,000

นางสุธารัตน์  ค่ายหนองสวง

8

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

40,000

นางอรุณี มาลัย

9

การจัดหาวัสดุสำนักงานและผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

125,000

นางอุไร  โสภา

10

สนับสนุนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา และทักษะทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก

10,000

นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทร

นายทินกร  เสียงใส

11

เตรียมนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ

20,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

12

งานจัดซื้อวัสดุฝึก

90,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

13

ติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ  O-net

3,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

14

เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

30,000

นางสาวผ่องศรี  บัวขาว

15

งานถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

1,500

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

16

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์

20,000

นางพรฤดี  มีชัย

17

ค่ายพัฒนานักเรียนด้านทักษะทางศิลปะ

10,000

นายอุทัย  ทองลุม

18

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ปี 2556

18,000

ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนวทุกคน

19

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานแนะแนว

10,000

นางยลดา  ทองภูบาล

20

จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานแนะแนว

6,000

นางยลดา   ทองภูบาล

21

การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียน

5,000

นางสาวระพีพร  พะยอม

22

วัสดุการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว

18,000

นางวาสนา  จันทรเสนา

23

วัสดุการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ

18,000

นายเกษม แก้วสิมา

24

วัสดุการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด

18,000

นางสาวมะลิ   สำโรง

25

วัสดุการเรียนการสอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

18,000

นางพจนี  สร้อยเงิน

26

วัสดุการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

10,000

นายศุภวิทย์ จันทร์หอม

27

การสอนซ่อมเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์

5,000

กลุ่มบริหารวิชาการ

28

ทดสอบ Pre-O-net นักเรียน ม.3 และ ม.6

5,000

กลุ่มบริหารวิชาการ

6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ฯ

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อทักษะการทำงาน

2,000

นางวิจิตรา  พรมชาติ

2

การแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน

3,000

นางรำพรรณ  เสียงใส

3

ส่งเสริมนักจัดรายการรุ่นเยาว์

1,000

นางนงลักษณ์   จิรเมธาภัทรเมธา

4

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ

117,580

นางสาวลำปาง กุดกุง

5

เยี่ยมชมสถานประกอบการด้านการประกอบอาชีพ

6,000

นางวาสนา  จันทรเสนา

6

อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

12,000

นางสาวลำปาง กุดกุง

7

อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

5,000

นางวาสนา จันทรเสนา

8

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

5,000

นายเมธี  หินทอง

9

หนังสือธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ

5,000

นางสาวลำปาง  กุดกุง

10

โครงงานบูรณาการ ปีการศึกษา 2556

115,000

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนงานที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่
2,8 ประกอบโครงการหลักจำนวน 1 โครงการ

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ศึกษาดูงานครู และบุคลากรทางการศึกษา / พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

24,000

นายบุญสิทธิ์  จันทร์หอม

2

พัฒนาบุคลากรภาษาต่างประเทศ

20,000

นางพันธุ์ปวีร์   จันเหลือง

3

ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ  และการวิจัยในชั้นเรียน

15,000

นายมนต์ชัย  เพียรทำ

4

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์

3,000

นายสมสมัย อินทะมน

5

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

3,000

นายสมสมัย  อินทมน

6

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ

10,000

นายคงวิทย์  เขื่อนควบ

7

งานผลิตสื่อ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2,000

น.ส.เบญจพร  ต้นพรหม

8

งานการศึกษาดูงานกลุ่มสาระสุขศึกษา

-

นายพงษ์ศักดิ์  มีชัย

9

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

20,000

นางพรฤดี  มีชัย

10

ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงศิลปะ

-

นางรำพรรณ

11

ขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการศึกษา

30,000

นางเรณู  ซื่อตรง

12

การพัฒนาครูเพื่อเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน

2,000

นางวันลี  หมุนอุดม

13

พัฒนาทักษะไอซีทีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

5,000

นายกิตติ  ดวงแสง

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3,8 ประกอบไปด้วยโครงการหลัก 6 โครงการ

8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการศึกษา

           ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของครู

5,000

นายกิตติ  ดวงแสง

2

การกำกับติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาด้านการเรียน

-

นายสมยศ  คำแพง

3

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP)

-

นายมานิต เขียวศรี

4

การส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

-

นายมานิต เขียวศรี

5

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

5,000

นางชนิกานต์  แข็งขัน  

6

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารทั่วไป

15,000

นางชนิกานต์  แข็งขัน  

7

การจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

50,000

นางชนิกานต์  แข็งขัน  

8

จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน

3,000

นางนงลักษณ์   จิรเมธาภัทร

9

บันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน

 

นายคงวิทย์   เขื่อนควบ

10

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ

2,000

นายรองรัตน์  แก้วบุปผา

11

การพัฒนาระบบพัสดุ แผนงาน ออนไลน์

5,000

นายสมสมัย อินทะมน

12

การพัฒนาระบบรายงานกิจกรรมออนไลน์

1,000

นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล

13

การพัฒนาระบบสำนักงานไร้กระดาษ

-

นายกำพล พาภักดี

14

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมbookmark

-

นายสมยศ  คำแพง

15

การนิเทศภายในอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

5,000

นายมานิต เขียวศรี

16

ผ้าป่าการศึกษา 2556

 

นายมานิต เขียวศรี

17

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

5,000

นายสมยศ  คำแพง

18

การส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการปกครองคณะสี

5,000

นายกิตติ  ดวงแสง

19

การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามมาตรฐาน กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของ สพม.28  และบูรณาการ โครงการพิเศษ ที่โรงเรียนเข้าร่วม  โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐาน   

5,000

นายรองรัตน์  แก้วบุปผา

20

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

5,000

นายรองรัตน์  แก้วบุปผา

9. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

การประเมินทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 56

10,000

นางสุวิชชา ทองทั่ว

2

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 57 นอกสถานที่

50,000

นางสุวิชชา ทองทั่ว

3

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556

40,000

นายสุภาพ  วรศิริ

4

การพัฒนาระบบรายงานกิจกรรมออนไลน์

1,000

นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล

10.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

นิทรรศการและแข่งขันกีฬาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน

10,000

นายกฤษณะ  บุญทศ

2

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้เทคโนโลยีใน          การเรียนรู้

175,000

นางเอื้อมพร  คำแพงและบุคลากรห้องสมุด

3

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

2,000

นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล

4

นิทรรศการวันสถาปนาโรงเรียน

-

งานวิชาการ

5

กิจกรรมวันสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

-

งานวิชาการ

11. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นทีกำหนด

          ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดระเบียบเยาวชนโดยสารวัตรนักเรียน

2000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

2

ตำรวจประสานโรงเรียน

2000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

3

การคัดกรองการใช้สารเสพติดนักเรียน

1,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

4

ครู D.A.R.E

5,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

5

To Be Number One

32,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

6

ค่ายแก้ไขพฤติกรรม

100,000

งานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน

7

การส่งเสริมศูนย์จิตสังคมบำบัดในโรงเรียน

5,000

งานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน

8

การส่งต่อ

2,000

งานแก้ไขปัญหาฯ

9

บำเพ็ญประโยชน์

2,000

งานแก้ไขปัญหาฯ

12. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

          ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2556

5,000

พัฒนาผู้เรียน

2

หนังสือธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2556

5,000

พัฒนาผู้เรียน

3

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-

งานอนามัยโรงเรียน

4

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

50,000

นางสาววงเดือน  แสวงผล

5

โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

-

นางสาววงเดือน แสวงผล

6

การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับ         ครู/นักเรียน

5,000

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

13. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

          ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

20,000

นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ

2

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯ

3,000

นางวิจิตรา พรมชาติ

3

พัฒนาบุคลากรด้านการสอนและนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

-

นางอังคณา ดลสุข

4

ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2556

117,580

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5

กิจกรรมเพื่อจิตสาธารณะของโรงเรียน

82,500

พัฒนาผู้เรียน

6

อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

12,000

พัฒนาผู้เรียน

7

อบรมแกนนำยุวชน YC

5,000

พัฒนาผู้เรียน

8

กิจกรรมแนะแนวปีการศึกษา 2556

18,000

ครูแนะแนวทุกคน

แผนงานที่  4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรภายนอก

กลยุทธ์ที่ 4 ประกอบไปด้วยโครงการหลัก 1 โครงการ

14. โครงการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ผ้าป่าการศึกษา 2556

 

นายมานิต เขียวศรี

2

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

5,000

นายวันวิวัฒน์   จิรเมธาภัทร

3

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน

-

นายวันวิวัฒน์   จิรเมธาภัทร

4

วันสำคัญร่วมกับชุมชน

2,000

นายวันวิวัฒน์   จิรเมธาภัทร

5

ให้ความอนุเคราะห์แก่หน่วยงานและชุมชน

-

นางเรณู  ซื่อตรง

6

การตรวจสุขภาพผู้จำหน่ายอาหารประจำปี 2556

-

นางสาวผ่องศรี  บัวขาว

7

เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็น

60,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

8

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

6,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

แผนงานที่  5  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้  และสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมฯ

กลยุทธ์ที่ 5 ประกอบด้วยโครงการหลัก 1 โครงการ

15. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้และการใช้อาคารสถานที่ให้เต็มศักยภาพเพื่อการบริหารผู้เรียนอย่างทั่วถึง

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่สนองตัวชี้วัดตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

งานซ่อมบำรุงและรักษาความสะอาดอาคารเรียน

2,000

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2

พัฒนาศักยภาพศูนย์วิทยาศาสตร์

46,000

นายประมวล  ศรีวิเศษ

3

ถ่ายเอกสาร

2,000

นางหวานใจ พลอยอ่ำศรี

4

ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อ ict คณิตศาสตร์

3,000

นายวุฒิไกร  ไชยช่วย

5

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

10,000

นายสง่า  จันละมา

6

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานภาษาต่างประเทศ

70,000

นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย

7

การจัดป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

15,000

นายทินกร  เสียงใส

8

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ สำนักงานกลุ่มสังคมศึกษาฯ

20,000

นายทินกร  เสียงใส

9

งานสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

16,000

นายประดิษฐ์  แข็งขัน

10

การซ่อมบำรุงในกลุ่มสาระการงานอาชีพ

3,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

11

ปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ

10,000

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

12

งานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ประกอบการสอนสุขศึกษา

148,000

นายกระเษม  แก้วสิมมา

13

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องแสดงผลงานนักเรียน)

3,000

นางพรฤดี  มีชัย

14

ป้ายนิเทศกลุ่มสาระศิลปะ

3,000

นางพรฤดี  มีชัย

15

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ทัศนศิลป์,ดนตรี

20,000

นางรำพรรรณ  เสียงใส

16

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ศิลปะ

5,000

นางรำพรรณ  เสียงใส

17

ปรับปรุงเวทีลานโพธิ์

-

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง

18

ปรับปรุงห้องอัดเสียง

-

นายพงษ์เผด็จ  คำลือ

19

จัดหาวัสดุสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 ปีการศึกษา 2556

50,000

พัฒนาผู้เรียน

20

พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

140,000

นางเอื้อมพร  คำแพง

21

ประกวดคุณภาพร้านอาหารและผู้จำหน่าย

2,000

นางสาวผ่องศรี  บัวขาว

22

พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการเคารพธงชาติ

-

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง 

23

พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมภายในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

40,000

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง 

24

พัฒนาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

30,000

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง

25

พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาห้องประชุมเล็ก

3,000

นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง

26

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

10,000

นายทินกร  เสียงใส 

27

กิจกรรม 5 ส

10,000

งานสารบรรณ สำนักงานผู้อำนวยการ

28

ปรับปรุงสำนักงาน

28000

งานส่งเสริมป้องกันปัญหาพฤติกรรมนักเรียน

29

จัดซื้อแบบบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

25,000

งานส่งเสริมป้องกันฯ

30

ปรับปรุงห้องสภานักเรียน

10,000

สภานักเรียน

31

ห้องเรียนแท็บเล็ต

400,000

นายสมสมัย อินทะมน

32

จัดหาสื่อการเรียนรู้  โปรแกรมการศึกษา

200,000

นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล

33

จัดหาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ

504,000

นายกำพล  พาภักดี

34

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียน

150,000

นายกำพล  พาภักดี

35

สร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารเรียน

100,000

นายกำพล  พาภักดี

36

สร้างหลังคาที่พักผู้ปกครองหน้าอาคาร 1

200,000

นายกำพล  พาภักดี

37

ทาสีอาคารอุตสาหกรรม

70,000

นายกำพล  พาภักดี

38

ปรับปรุงโรงอาหาร

200,000

นายกำพล  พาภักดี

39

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้น(สารสนเทศ)

30,000

นายรองรัตน์ แก้วบุปผา

40

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

50,000

นายรองรัตน์ แก้วบุปผา

41

ซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลาง

50,000

นายรองรัตน์ แก้วบุปผา

42

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา

100,000

นายกำพล พาภักดี

43

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า

80,000

นายกำพล พาภักดี

44

จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

40,000

น.ส.ลำปาง  กุดกุง

45

พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

24,000

นายศุภวิทย์  จันทร์หอม

46

พัฒนาสื่อการสอน ICT และวิจัยการเรียนการสอน

6,000

นางนรีรัตน์  นาครินทร์

47

ปรับปรุงห้อง ICT คณิตศาสตร์

5,000

นายประหยัด  เนตรหาญ

48

ปรับปรุงภูมิทัศน์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

15,000

นายเอกชัย  นาครินทร์

ประชาคมอาเซียน

Weblink-ภายนอก

  
  
  

      

ข้อคิดจากศิษเก่าที่ประสบความสำเร็จ

สถิติผู้เข้าชม

999150
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
102
421
1110
907410
9193
13874
999150
Your IP: 54.163.54.213
Server Time: 2015-11-25 09:45:57