โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
KHAMKHUEANKAEO CHANUPATHAM SCHOOL
ข่าวประชาสัมพันธ์ ค.ช.

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวยุพา ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายยุทธนา เส้นเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ป้ายประชาสัมพันธ์

คู่มือนักเรียน

Logo

ผลการเรียน

Social

ที่อยู่

546 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธ 35110


ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ 08-2426-9941
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297